PRIVACYBELEID

Tussen de ondergetekenden :

De vennootschap DAILY RETAIL, een besloten vennootschap met een kapitaal van 20.000 euro, geregistreerd bij het Handels- en Bedrijfsregister (RCS) van Rouen onder nummer 827 451 063, met VAT-nummer FR 11 827 451 063 en met maatschappelijke zetel op 159 Route de Paris 76920 AMFREVILLE-LA-MI-VOIE.

Hierna "Verwerkingsverantwoordelijke",

Enerzijds,

En,

Elke natuurlijke persoon die surft op de website van de Verwerkingsverantwoordelijke.

Hierna de "Betrokkene" genoemd,

Anderzijds,

Zonder uitzondering of beperking, zijn de Betrokken Persoon en de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking onderworpen aan dit privacybeleid. Het doel van dit beleid is om u te informeren over hoe de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking bepaalde van uw persoonlijke gegevens heeft verzameld en verwerkt in het kader van uw gebruik van de website https://kilo-shop.com (hierna de "Site") in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, inclusief de Europese Verordening nr. 2016/670 en Wet nr. 78-17 (gezamenlijk aangeduid als "de Wetgeving").
Dit privacybeleid maakt integraal deel uit van de algemene verkoopsvoorwaarden van de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Artikel 1. Definities

- Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking: verwijst naar DAILY RETAIL, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 20.000 euro, geregistreerd in het Handels- en Bedrijvenregister (RCS) van Rouen onder het nummer 827 451 063, met een EU-btw-nummer FR 11 827 451 063 en met maatschappelijke zetel op 159 Route de Paris 76920 AMFREVILLE-LA-MI-VOIE.

- Betrokken persoon: verwijst naar iedere natuurlijke persoon die de Site van de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking bezoekt, op voorwaarde dat deze persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

- Navigatie: verwijst naar de raadpleging van de Site.

- Site: verwijst naar de infrastructuur ontwikkeld door de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking volgens de op het internet bruikbare informaticavormen, inclusief gegevens van verschillende aard, en in het bijzonder teksten, geluiden, stilstaande of bewegende beelden, video's, databases, bedoeld om te worden geraadpleegd door de Betrokken Persoon https://kilo-shop.com.

- Gegeven: verwijst naar alle informatie met betrekking tot de Betrokken Persoon.

- Verwerking: verwijst naar elke bewerking of reeks van bewerkingen uitgevoerd of niet met behulp van geautomatiseerde processen en toegepast op de Gegevens of sets van Gegevens, zoals het verzamelen, het vastleggen, de organisatie, de structurering, de opslag, de aanpassing of wijziging, het opvragen, het gebruik, de communicatie door verzending, verspreiding of enige andere vorm van presenteren, het koppelen of combineren, het beperken, het wissen of vernietigen.

- Pseudonimisering: verwijst naar de verwerking van Gegevens op zodanige wijze dat deze niet langer aan de Betrokken Persoon kunnen worden gekoppeld zonder gebruik te maken van aanvullende informatie.

- Wetgeving: verwijst naar elke wet en verordening met betrekking tot de bescherming van Gegevens, en in het bijzonder de Europese Verordening nr. 2016/679 en de wet nr. 78-17.

Onderaannemer: verwijst naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere organisatie dan de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking die de gegevens verwerkt namens de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

* Ontvanger: verwijst naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere organisatie die de Gegevens ontvangt, ongeacht of het een Derde betreft. Echter, overheidsinstanties die mogelijk de Gegevens ontvangen, met name in het kader van een onderzoeksopdracht, worden niet beschouwd als Ontvangers in de zin van deze definitie.

* Derde: verwijst naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere organisatie dan de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, de Onderaannemer en de personen die, onder het directe gezag van de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of de Onderaannemer, gemachtigd zijn om de Gegevens te verwerken, en met name de touroperators, reisbureaus en boekingssystemen.

* Toestemming: verwijst naar elke daad van vrije wil, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig waarmee de Betrokken Persoon door middel van een verklaring of duidelijke positieve actie, accepteert dat zijn of haar Gegevens worden verwerkt door de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

* Toezichthoudende Autoriteit: verwijst naar de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL), de onafhankelijke Franse openbare instantie belast met de regulering van gegevensbescherming.

Article 2. Principes relatifs au traitement et catégories de données traitées

Conformément à la Législation, le Responsable de traitement s’engage à respecter les principes suivants pour chaque Traitement :
• Licéité ;
• Loyauté ;
• Transparence ;
• Limitation des finalités ;
• Minimisation des Données ;
• Exactitude ;
• Limitation de la conservation ;
• Intégrité ;
• Confidentialité ;
• Responsabilité.

Le Responsable de traitement s'engage à mettre en œuvre tous les principes établis par le RGPD, conformément à son article 5. Le Responsable de traitement recueille et traite une variété de données, y compris : • Informations personnelles (nom, prénom, sexe, adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone, date de naissance, âge, date d'inscription et de désinscription aux comptes clients et à la lettre d'information du Responsable du traitement, messages échangés avec le Responsable de traitement, conversation téléphonique avec le service clientèle du Responsable du traitement).
• Informations bancaires
(i) Mode de paiement
(ii) Numéro de carte de crédit

• Informations relatives à votre commande, telles que :
(i) Produit commandé
(ii) Adresse de livraison
(iii) Numéro de suivi de la livraison
(iv) Prix de la commande
(v) Historique des achats
• Informations techniques
(i) Comportement de navigation
(ii) L'adresse IP
(iii) Produits ajoutés au panier d'achat
(iv) Collecte du consentement

Les données seront collectées et traitées pout différentes finalités :
• Achat
• Contact avec le Responsable de traitement
• Inscription à la newsletter
• Création d'un compte client
• Navigation sur le site

Article 3. Traitement

FINALITÉ DU TRAITEMENT TYPE DE DONNÉES BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES
LA GESTION DES ACHATS DE PRODUITS, DES LIVRAISONS, DE LA FACTURATION ET DES NORMES COMPTABLES Prénom, nom, adresse électronique, adresse postale, numéro de téléphone, adresse de livraison, commande passée, numéro de suivi de la livraison, date d'inscription et de désinscription, mode de paiement, numéro de carte de crédit. Contrat, obligation légale et intérêt légitime du Responsable du traitement à établir, exercer et défendre ses droits légaux. 10 ans à compter de l'achat du produit
Sauf :
15 mois à compter de l'achat du produit pour les données bancaires (immédiatement pour le cryptogramme visuel)
LA CRÉATION ET LA GESTION DE COMPTES CLIENTS Prénom, nom, adresse électronique, adresse postale, numéro de téléphone, date de création du compte client, date de suppression du compte client, recueil du consentement. Consentement de la Personne concernée. 3 ans à compter de la dernière connexion de la Personne concernée à son compte client
GESTION DES RELATIONS COMMERCIALES Prénom, nom, adresse électronique, adresse postale, numéro de téléphone, historique des achats, panier d'achat, date de création du compte client, date de suppression du compte client, consentement obtenu. Intérêt légitime du Responsable de traitement des données dans la gestion de la relation avec le client 3 ans à compter du dernier contact avec la Personne concernée
LA PROSPECTION COMMERCIALE (PAR EXEMPLE, DES INFORMATIONS UTILES, DES CONSEILS SUR LES PRODUITS, DES RAPPELS D'ABANDON DE PANIER, DES OFFRES PERSONNALISÉES) Prénom, nom, adresse électronique, panier d'achat, adresse postale, numéro de téléphone, historique des achats, collecte des consentements. Consentement de la Personne concernée ou intérêt légitime du Responsable de traitement des données à promouvoir ses produits. 3 ans à compter du dernier contact avec la Personne concernée
NEWSLETTER Adresse électronique. Consentement de la Personne concernée. 3 ans à compter du dernier contact avec la Personne concernée
AMELIORATION DE LA SECURITE DU SITE INTERNET Adresse IP, données de navigation. Intérêt légitime du Responsable du traitement des données à améliorer le site, à gérer le site, à sécuriser et à administrer le site, à prévenir la fraude et les actes malveillants. 13 mois
GESTION SERVICE CLIENT Prénom, nom, adresse électronique, adresse postale, numéro de téléphone, historique des achats, échanges, adresse IP, collecte des consentements. Consentement de la Personne concernée et intérêt légitime du Responsable de traitement des données à améliorer ses produits et son service à la clientèle. 3 ans à compter du dernier contact avec la Personne concernée
STATISTIQUES DU SITE ET PUBLICITÉ PERSONNALISÉE Adresse IP, Données de navigation, Collecte du consentement Consentement de la Personne concernée 6 mois
Article 4. Destinataires

Par principe, le Responsable du traitement est le seul Destinataire des Données. Toutefois, le Responsable du traitement peut transférer les Données à des Destinataires, notamment dans le cadre de la gestion des achats de Produits par la Personne concernée, et/ou à toute autorité publique qui en ferait la demande, notamment dans le cadre d'une enquête. Les destinataires suivants peuvent traiter vos données en tant que sous-traitants pour le compte du Responsable de traitement des données : La liste des sous-traitants du Responsable du traitement peut être modifiée à tout moment. Le Responsable de traitement s'engage à exiger de ses sous-traitants des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin que le traitement réponde aux exigences légales et réglementaires et garantisse la protection des droits de la Personne concernée. En outre, le Responsable de traitement des données peut divulguer à tout destinataire ou tiers les données traitées lorsqu'il existe une obligation légale de le faire ou lorsque le Responsable de traitement des données considère en toute bonne foi que cela est nécessaire pour :
• Répondre à toute réclamation à son encontre ;
• Se conformer aux exigences de la justice et/ou de l'ordre administratif et/ou de l'autorité de contrôle ;
• Exécuter tout contrat auquel la Personne concernée est partie ;
• Sauvegarder les intérêts vitaux de toutes les personnes physiques ;
• L'exécution d'une mission d'intérêt public.
Dans le cas où le Responsable du traitement des données est racheté par un tiers, le Responsable du traitement des données se réserve le droit de partager les données avec le tiers acquéreur, sous réserve du respect par ce dernier de la présente politique de protection de la vie privée.

Artikel 5. Rechten van de Betrokken Persoon inzake gegevens

(i) De Betrokken Persoon heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn gegevens. Het algemene doel van het recht op toegang is om personen voldoende, transparante en gemakkelijk toegankelijke informatie te verstrekken over de verwerking van hun gegevens, zodat zij zich bewust kunnen zijn van en de wettigheid van de verwerking en de juistheid van de verwerkte gegevens kunnen controleren.

(ii) De Betrokken Persoon heeft het recht van de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking om onjuiste of verouderde gegevens zo snel mogelijk te corrigeren en/of te verwijderen, tenzij tegenstrijdige omstandigheden het uitoefenen van dit recht belemmeren, met name:

• Het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

• Naleving van een wettelijke verplichting;
• Het openbaar belang op het gebied van volksgezondheid, archieven, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistieken;
• Het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

(iii) De Betrokken Persoon heeft het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van gegevens op grond van het uitvoeren van een taak van algemeen belang of de noodzaak van een legitiem belang van de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie.

(iv) De Betrokken Persoon heeft het recht om van de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking te eisen dat hij de verwerking van gegevens beperkt in de volgende gevallen:
• De nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens wordt betwist door de Betrokken Persoon, voor een periode die de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in staat stelt de nauwkeurigheid van de gegevens te controleren;
• De verwerking is onwettig en de Betrokken Persoon verzet zich tegen het wissen van gegevens en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
• De Verantwoordelijke voor gegevensverwerking heeft de gegevens niet langer nodig voor verwerking, maar ze zijn nog steeds nodig voor de Betrokken Persoon om wettelijke claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
• De Betrokken Persoon heeft zich verzet tegen de verwerking tijdens het onderzoek om vast te stellen of de legitieme redenen van de Verantwoordelijke voor gegevensverwerking zwaarder wegen dan die van de Betrokken Persoon.

(v) De Betrokken Persoon die beperking van de verwerking van zijn gegevens heeft verkregen, wordt door de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking ingelicht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

(vi) De Betrokken Persoon heeft het recht om de gegevens die hij aan de Verantwoordelijke voor gegevensverwerking heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

(vii) De Betrokken Persoon heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als hij van mening is dat hij het slachtoffer is geweest van een onwettige verwerking van gegevens door de Verantwoordelijke voor de Gegevensverwerking.

(viii) De Betrokken Persoon heeft het recht om richtlijnen vast te stellen over de bestemming van zijn gegevens na zijn dood met de Ver

Artikel 6. Gegevensbeveiliging

De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de Gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, verandering, misbruik en toegang, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking, of deze acties nu opzettelijk of ongelukkig zijn. Deze technische en organisatorische maatregelen zijn bedoeld om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de Site en de informatiesystemen waar de Bestanden zijn opgeslagen te waarborgen. Om de navigatie van de Betrokken Persoon te beveiligen, is de Site gecodeerd in SSL (Secure Socket Layer).

Artikel 7. Wijziging van het privacybeleid
De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid af en toe te wijzigen. Bij substantiële wijzigingen van dit Privacybeleid zal de Betrokken Persoon persoonlijk op de hoogte worden gebracht van het nieuwe Privacybeleid. De Betrokken Persoon wordt verzocht regelmatig dit Privacybeleid te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. De Betrokken Persoon kan vragen over dit Privacybeleid sturen naar de DPO op het volgende adres: Didier Turpin via contact@kilo-shop.fr

Artikel 8. Nietigheid van het privacybeleid

Als een van de bepalingen van dit Privacybeleid nietig zou zijn volgens een geldende wettelijke regel of een definitieve rechterlijke beslissing, dan wordt deze geacht niet te zijn geschreven, zonder dat dit de nietigheid van het gehele Privacybeleid met zich meebrengt of de geldigheid van de overige bepalingen ervan aantast.

Artikel 9. Cookies

Tijdens het surfen op de Site kan de Betrokken Persoon instemmen of zich verzetten tegen de installatie van cookies op zijn computer. Tijdens het surfen op de Site kan de Betrokken Persoon toestemming geven of weigeren voor de installatie van Cookies op zijn computer. In het algemeen registreren Cookies informatie over het surfgedrag van computers op de Site (de bezochte pagina's, de datum en het tijdstip van raadpleging, enz.), informatie die tijdens latere bezoeken van de Betrokken Persoon aan de Site kan worden gelezen, met de overdracht van de Gegevens aan de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De installatie van deze niet-functionele cookies vereist de toestemming van de Betrokken Persoon. Sommige cookies zijn essentieel voor de goede werking van de site en vereisen geen toestemming van de Betrokken Persoon alvorens ze te installeren. Cookies worden automatisch verwijderd dertien (13) maanden na hun installatie als de Betrokken Persoon zijn toestemming niet vernieuwt voordat deze termijn verloopt. De cookies die op de Site worden gebruikt zijn de volgende :

Naam van de cookie Doel Categorie Opslagduur
__stripe_mid Gebruikerstracking tijdens het bestellen Noodzakelijk 1 jaar
_ga Gebruikerstracking op de site voor analyse (Google) Analytisch 1 jaar en 1 maand
_gid Gebruikerstracking op de site voor analyse (Google) Analytisch 1 dag
_pk_id Gebruikerstracking op de site voor analyse (matomo) Analytisch 1 jaar
_pk_ref Gebruikerstracking op de site voor analyse (matomo) Analytisch 6 maanden
last_display Weergave van de nieuwsbriefpopup Functioneel 1 jaar
lastAccessFolder Caching Noodzakelijk 1 jaar
moove.gdpr.popup GDPR Noodzakelijk 1 jaar
tk.ai Gebruikerstracking tijdens het inloggen Noodzakelijk Session
woocommerce_cart_hash Gebruikerstracking tijdens het bestellen Noodzakelijk Session
woocommerce_items_in_cart Gebruikerstracking tijdens het bestellen Noodzakelijk Session
woocommerce_logged_in Gebruikerstracking tijdens het inloggen Noodzakelijk Session
wordpress_sec Gebruikerstracking tijdens het inloggen Noodzakelijk Session
wp_woocommerce_session Gebruikerstracking tijdens het inloggen Noodzakelijk Session
wp_settings-1 Opslag van gebruikersinstellingen Noodzakelijk Session
wp_settings-time-1 Opslag van gebruikersinstellingen (datum- en tijdsformaat) Noodzakelijk Session
wp-wpml_current_language Opslag van gebruikersinstellingen (taal) Noodzakelijk 1 dag

Op elk moment kan de Betrokken Persoon zijn browser instellen:
• Voor Microsoft Internet Explorer 8.0 en hoger (inclusief Edge)
Klik op het menu in de taakbalk van de browser
Ga naar "Instellingen"
Klik op "Cookies en opgeslagen gegevens" en "Beheren en verwijderen van cookies en sitegegevens"
• Voor Mozilla Firefox
Klik op het menu in de taakbalk van de browser
Ga naar "Extra" en "Opties"
Klik op "Privacy"
Selecteer "Cookies"
• Voor Google Chrome
Klik op het menu in de taakbalk van de browser
Klik op "Instellingen" en vervolgens op "Privacy en beveiliging"
Klik op "Cookies"